Algemene voorwaarden

1 Definities

1.1 SYS Platform: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “SYS Platform” de vennootschap onder firma “SYS Platform”.
1.2 Klant: De (rechts)persoon met wie SYS Platform een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Website: De door Klant beheerde Website op basis van het systeem van SYS Platform.

2 Licentie

2.1 Onder de Licentie valt het updaten van de website-software, het verstrekken van plug-ins, het maken van back-ups, verzorgen van de hosting en e-mails en het beveiligen van de website.
2.2 De Klant kan zijn domeinnaam onderbrengen bij SYS Platform. Voor domeinnamen anders dan .nl of .com mag SYS Platform een toeslag rekenen. De eigendomsrechten van de domeinnaam blijven bij de Klant.
2.3 SYS Platform spant zich in om de diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
2.4 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub licentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

3 Toepasselijkheid

3.1 SYS Platform is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden 3.2 Indien Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat SYS Platform tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

4 Looptijd

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, tenzij anders is overeengekomen.
4.2 De licentievergoeding wordt voorafgaand aan de periode gefactureerd.
4.3 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Klant, opzegging dient ten minste 14 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk.
4.4 In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van SYS Platform, heeft SYS Platform het recht de services uit te schakelen. De Klant heeft in dit geval geen recht op een vergoeding.

5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door SYS Platform ontwikkelde software, templates en producten berust bij SYS Platform, indien deze niet reeds bij iemand anders berusten.
5.2 De auteursrechten op de inhoud (foto’s en tekst) behoren aan de Klant toe (of indien van toepassing aan derden). De Klant kan deze inhoud exporteren.
5.3 SYS Platform is niet verantwoordelijk voor een inbreuk door doen of nalaten van Klant op (auteurs)rechten van derden.

6 Misbruik en overlast

6.1 Bij misbruik of overlast is SYS Platform bevoegd om direct en zonder kennisgeving aan Klant in te grijpen en/of indien dat door SYS Platform noodzakelijk wordt geacht het contract per direct te beëindigen. Hier valt ook het (tijdelijk) offline halen of blokkeren van de aan Klant ter beschikking gestelde diensten onder. In geen geval is SYS Platform aansprakelijk voor materiele en / of immateriële schade aan de zijde van Klant indien SYS Platform het nodig acht in te grijpen en / of over te gaan tot het beëindigen van het contract.
6.2 Bij onevenredige belasting van netwerk mag SYS Platform de website tijdelijk of definitief offline halen.
6.3 De Licentie mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden en doeleinden die niet strijdig zijn met de goede zeden. SYS Platform neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op de Server. Cliënt is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en overig (beeld)materiaal mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van SYS Platform.

7 Prijswijzigingen

7.1 SYS Platform is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Klant met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.
7.2 Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een door SYS Platform kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Klant gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van SYS Platform genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden terugbetaald.

8. Support & Back-ups

8.1 SYS Platform spant zich in om (dagelijks) back-ups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van Klant, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.
8.2 Mits een back-up beschikbaar is, kan deze één keer per jaar kosteloos worden teruggezet. Daarna kunnen back-ups worden terug gezet tegen een betaling van 50 euro excl. btw mits beschikbaar.
8.3 SYS Platform biedt bij het SYS pakket onbeperkte support aan per email (fair use policy). De support geldt over de standaard functionaliteiten van het pakket. Telefonische support valt hier buiten.
8.4 De Klant kan een verzoek indienen om een externe plugin te laten installeren. Indien dit verzoek wordt goedgekeurd, dient de klant deze externe plugin zelf aanschaffen. Over externe plugins wordt geen support gegeven. 
8.5 Het kan zijn dat de externe plug-in een conflict geeft waardoor je website niet meer goed functioneert. In zo’n geval kan de Klant support van SYS Platform inschakelen. Als blijkt dat de problemen komen door de externe plugin dan rekent SYS Platform deze uren in rekening, tegen 75 euro per uur excl btw.
 

9 Opzeggen

9.1 Opzeggen kan alleen schriftelijk of via het klantenpaneel. U krijgt hiervan zo spoedig mogelijk een bevestiging.
9.2 Bij opzegging of overstap naar een ander platform is de Klant verantwoordelijk voor het tijdig overzetten van de website. SYS Platform stelt de website-inhoud van de website hiervoor beschikbaar.

10 – Privacy

10.1 SYS Platform respecteert de privacy van Klant. De persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving worden verwerkt. Deze privacyverklaring is in te zien op de website SYS Platform is in te zien. De Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

11 Toepasselijk recht

11.1 Op onze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 In geval van geschillen wordt dit in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegd rechter in Den Haag, tenzij dit bij wet niet is toegestaan.

12 Restitutiebeleid

12.1 De eenmalige opstartkosten van SYS Platform zijn te restitueren binnen 30 dagen, zolang de vereiste opdrachten worden aangetoond per mail. Na het indienen van alle documenten, is de restitutie discretionair.
12.2 Wanneer blijkt dat de vereiste documenten niet zijn uitgevoerd, incompleet zijn uitgevoerd of de geleerde strategieën niet zijn toegepast, kunnen wij geen restitutie toezeggen. SYS Platform zal wel, zolang het lidmaatschap loopt, blijven ondersteunen en helpen in het behalen van de gewenste resultaten. 
12.3 De maandelijkse lidmaatschap is niet te restitueren.

Download de Algemene Voorwaarden
Laatste inhoudelijke aanpassing: 25-01-2019